Катедра за вероватноћу и статистику

Докторске академске студије

МАТЕМАТИКА:
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА


Прва докторска дисертација из уже научне области Вероватноћа и статистика, одбрањена на математичком факултету била је „О строгом закону великих бројева“ Часлава Станојевића 1955. године. Од тада до краја 2022. године одбрањено је укупно 44 дисертације из ове области. Комплетан списак обрањених дисертација налази се на дну стране.

 

Докторске студије

Детаљан план и програм докторских студија је доступан на овој страници. Да би студент стекао звање доктора математичких наука из уже научне области вероватноћа и статистика, потребно је да већина одабраних предмета  буде из ове области (односно од броја 118 до 139).  Предмети математичка статистика и  теорија случајних процеса су обавезни, а остали се бирају у договору са ментором докторских студија, односно уколико није одабран, са наставницима са Катедре. За пријаву предмета приликом уписа у сваку школску годину је потребна сагласност Катедре. Да би се обевезе „Израда докторске дисертације 1,2,3,4“ сматрале испуњеним, потребно је да се презентује  досадашњи рад, или неки од обајављених радова у истакнутим часописима, на Семинару Катедре.  Поред овога, обавеза се може спатрати испуњеном ако је студент презентовао рад на некој домаћој или међународној конференцији, или објавио рад. Обавезно је да се бар једна од Израда дисертације испуни презентацијом на Семинару Катедре.

Доктори наука из области вероватноће и статистике

 1. Часлав Станојевић (1955) О строгом закону великих бројева Ментор: Никола Салтиков
 2. Зоран Попстојановић (1964) Примена филтер трансформације случајне Лебегове мере на случајна поља Ментор: Тадија Пејовић
 3. Петар Тодоровић (1964) Случајне трансформације структуре статистичких скупова Ментор: Тадија Пејовић
 4. Зоран Ивковић (1964) О предвиђањима случајних процеса Ментор: Тадија Пејовић
 5. Стеван Стојановић (1969) Проблеми управљања и оптимизације математичке теорије масовног опслуживања Ментор: Ђуро Курепа
 6. Јован Укшановић (1970) Потребни и довољни услови за независност и марковско својство неких класа случајних величина Ментор: Ђуро Курепа
 7. Јован Малишић (1973) Екстраполација и други линеарни проблеми једне класе стационарних случајних процеса са нерационалним спектралним густинама Ментор: Зоран Ивковић
 8. Јелена Булатовић (1975) Спектрална анализа случајних процеса другог реда са несепарабилним просторима Ментор: Зоран Ивковић
 9. Драган Бањевић (1976) Оптимални планови за неке моделе контроле у теорији поузданости Ментор: Стеван Стојановић
 10. Слободан Јанковић (1979) Неергодички извори у теорији информација Ментор: Зоран Ивковић
 11. Ратомир Пажанин (1980) Инваријантност спектралног типа случајног процеса у односу на трансформацију времена Ментор: Зоран Ивковић
 12. Фуат Ризваноли (1982) Метод Хилбертових простора репродукујућих језгара у испитивању спектралног мултиплицитета случајног процеса Ментор: Зоран Ивковић
 13. Предраг Перуничић (1984) Неконстантно решетање процеса обнављања Ментор: Стеван Стојановић
 14. Слободанка Јањић (1985) Прилог теорији сумирања и максимума случајног броја случајних променљивих Ментор: Стеван Стојановић
 15. Павле Младеновић (1985) Оцењивање спектра стационарног низа Ментор: Јован Малишић
 16. Благота Лучић (1985) Временска анализа уопштених случајних процеса Ментор: Зоран Ивковић
 17. Љиљана Костић-Петрушевски (1986) Стохастички процеси Ито у сепарабилном Хилбертовом простору (еквивалентност Винеровом процесу) Ментор: Зоран Ивковић
 18. Тибор Погањ (1986) Сингуларни случајни процеси, Паде-апроксимација и средњеквадратна конвергенција Ментор: Јован Малишић
 19. Зоран Глишић (1987) Квантилни процеси и њихова примена за тестирање статистичких хипотеза Ментор: Зоран Ивковић
 20. Светлана Јанковић (1987) Неки итеративни поступци и граничне теореме у теорији случајних диференцијалних једначина Ментор: Зоран Ивковић
 21. Слободанка Митровић (1987) Једна класа случајних процеса мултиплицитета један Ментор: Зоран Ивковић
 22. Дражен Пантић (1988) Решавање једначина кретања стохастичком симулацијом Ментор: Зоран Ивковић
 23. Биљана Поповић (1990) Прогнозе и оцене параметара АРМА серија са експоненцијалним расподелама Ментор: Јован Малишић
 24. Весна Јевремовић (1991) Статистичка својства временских серија са експоненцијалном маргиналном расподелом и мешавинама експоненцијалних расподела Ментор: Јован Малишић
 25. Ранко Недељковић (1993) Оптимални планови превентивних замена у системима са непотпуном контролом Ментор: Драган Бањевић
 26. Синиша Стаматовић (1993) Асимптотско понашање процеса одређених статистиком са временским померањем Ментор: Павле Младеновић
 27. Виктор Обуљен (1997) Теореме кодирања за неке нестационарне канале везе Ментор: Зоран Ивковић
 28. Момчило Новаковић (2001) Маргиналне расподеле и проблеми оцењивања параметара у неким нелинеарним моделима временских серија Ментор: Јован Малишић
 29. Драган Ђорић (2002) Статистичка анализа модела временских серија са праговима Ментор: Јован Малишић
 30. Јован Вукмировић (2011) О брзини конвергенције у граничним теоремама за екстремне вредности Ментор: Павле Младеновић
 31. Ивана Илић (2013) О оцењивању индекса репа расподеле помоћу некомплетних узорака Ментор: Павле Младеновић
 32. Јелена Јоцковић (2013) Стохастички модели прекорачења високог нивоа и проблеми чекања Ментор: Павле Младеновић
 33. Ехфајед Шнеина (Ehfayed Shneina) (2013) Екстремне вредности у низовима независних случајних величина са мешавинама расподела Ментор: Павле Младеновић
 34. Јелена Станојевић (2015) Статистички проблеми оцењивања количника дисперзија и високих квантила расподела Ментор: Павле Младеновић
 35. Марко Обрадовић (2015) Карактеризације неких расподела и Бахадурова асимптотска ефикасност тестова сагласности Ментор: Слободанка Јанковић
 36. Халима Елфагихе (Halima Elfaghihe) (2015) Конструкција и особине контролних картица за стационарне и некорелисане податке Ментор: Слободанка Јанковић
 37. Милан Јовановић (2015) Оцењивање параметра поузданости двокомпонентног система Ментор: Павле Младеновић
 38. Ленка Главаш (2016) Граничне расподеле парцијалних максимума равномерних AR(1) процеса Ментор: Павле Младеновић
 39. Бојана Милошевић (2016) Асимптотска својства непараметарских тестова заснованих на U-статистикама и V-статистикама са недегенерисаним и слабо дегенерисаним језгром Ментор: Павле Младеновић
 40. Кристина Вељковић (2016) Контрола квалитета праћењем централне тенденције негаусових случајних величина Ментор: Павле Младеновић
 41. Зоран Видовић (2020) Рекорди низа jеднако расподељених случаjних величина с применама Ментор: Марко Обрадовић
 42. Марија Цупарић (2021) Тестови сагласности засновани на L2 и L растојањима и њихова асимптотска ефикасност Ментор: Бојана Милошевић
 43. Милица Јовалекић (2022) Екстремални проблеми Брауновог кретања и других случајних процеса Ментор: Павле Младеновић
 44. Ана Меркле (2023) Стохастичка предвидивост филтрација и процеса по непрекидном параметру Ментори: Стеван Пилиповић, Миљана Јовановић
SR